Obowiązek składania druku PIT przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku należy już przesyłać roczne zeznanie. Wielu płatników, ma wciąż powątpiewania, jaki PIT należy złożyć. PIT-37 powinni wypełnić płatnicy wynagradzani na podstawie umowy o pracę oraz płatnicy osiągający dochody z tytułu emerytur i rent krajowych, zapomóg i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT 36 jest to druk zeznania rocznego o wysokości osiągniętego zarobku przez osoby fizyczne. Wypełniają go płatnicy, którzy: realizowali pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowani byli do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej 18-32 procent.

resizedimage281422-pani-patrzy-na-papierCi którzy: prowadzili działy specjalne działalności rolnej. Ci co otrzymali przychody z najmu lub innych umów o podobnym zakresie, zobligowanych do płacenia podatku według ogólnych przepisów. Ci co otrzymali dochody z renty otrzymanej z za granicy. Ci co otrzymali wynagrodzenie z innych źródeł, od których w przeciągu roku podatkowego powinni byli sami opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli dochody z innych źródeł, zobowiązanych do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie musiał wpłacać zadatków. Ci co powinni byli doliczyć do swoich zysków rentę rodzinną. Ci co obniżają przychód szkody, również o straty z lat poprzednich.

Dokument PIT 36, przeznaczony jest dla płatników rozliczających własne przychody, wspólnie z dochodami małżonka lub jako osoba indywidualnie wychowująca dzieci. Drukiem PIT 36 składa zeznanie także podatnik, który dostaje na dziecko zasiłek opiekuńczy lub zapomogę materialną, jak również na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 roku życia, kształcące się w szkołach, w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w przypadku kiedy dzieci w roku podatkowym nie uzyskały przychodów podlegających opodatkowaniu.Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zawieszenie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to płatnik podatku zobligowany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.

Comments are closed