Obowiązek składania druku PIT przekazuje się do 30 kwietnia każdego roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku należy już składać roczne rozliczenie podatkowe. Spora część płatników, ma wciąż niepewności, który PIT powinni złożyć. Druk o nazwie PIT 37 powinni wypełnić płatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę a także podatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Czytaj więcej